About the Project


‘S e amas Pròiseact Riochdachaidh na Gàidhlig structaran a chuir air bhonn taobh a-staigh Comann nan Oileanach (HISA) airson riochdachadh èifeachdach a thoirt dha luchd-labhairt agus dha luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig air feadh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI). ‘S e prìomh bhuilean na pròiseact, poileasaidh Gàidhlig, Plana Gàidhlig agus dòighean-obrachaidh airson a bhith ag obair ann an Gàidhlig a steidheachadh airson HISA.

Riochdachaidh a’ phròiseact oileanaich Gàidhlig agus leigidh e dha oileanaich dol an sàs le HISA ann an Gàidhlig ma thogras iad. Cuiridh am pròiseact ri obair Plana Gàidhlig UHI agus ri obair a tha air a dhèanamh tro Plana Nàiseanta na Gàidhlig a tha air a leasachadh le Bòrd na Gàidhlig.

 


 

The aim of the Gaelic Representation Project is to establish structures within the Highlands and Islands Students’ Association for the effective representation of Gaelic-speakers and Gaelic-learners across all of the University of the Highlands and Islands (UHI).  The key outcomes of the project will be to establish for HISA a Gaelic language policy, a Gaelic Language Plan and operational procedures for working in Gaelic.

The impact will be that students will be able to be represented by, and engage with, HISA in Gaelic should they wish to be.  The project will also complement the work of the UHI Gaelic Language Plan and contribute to national work undertaken through the National Gaelic Language Plan developed by Bòrd na Gàidhlig.

Bottom Aligned List for Powered By

Highlands & Islands Students' Association (HISA),

Third Floor, 1-5 Church St, Inverness, IV1 1DY

 

                 

 

© HISA 2019 | icons by Icons8.com