Gàidhlig

Failte gu làrach-lìn Pròiseact Riochdachaidh na Gàidhlig aig HISA!

 

Tha sinn cho toilichte am pròiseact seo a chur air doigh, gus guthan neach-labhairt is neach-ionnsachaidh na Gàidhlig a neartachadh air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean.

Air a mhaoineachadh comhla ri Bòrd na Gàidhlig, bidh Pròiseact Riochdachaidh na Gàidhlig (PRG) a conaltradh ri oileanaich, luchd-obrach is eòlaichean riochdachaidh cànain gus molaidhean a chruinneachadh airson dòighean as urrainn dha HISA oileanaich Gàidhlig a riochdachadh gu soirbheachail.

Mar comann a bhios a riochdachadh oileanaich air feadh na Gàidhealtach is nan Eilean, tha sinn a creidsin gu bheil e cudromach cànan an sgìre a riochdachadh, is pàirt brìgheil a ghabhail anns an leasachadh aice. Meudachaidh am pròiseact na cothroman a tha aig oileanaich aig a bheil Gàidhlig an cànan a bhruidhinn ann an beatha laitheal aig a cholaiste, aig an taigh neo anns a’ chomhairsnachd.

Leasachaidh PRG an doigh a tha HISA a riochdachadh am ballrachd aca, le bhith ag obair gus a bhith na buidhean a tha tabhainn guth làidir is a meudachadh cothroman airson luchd-labhairt, luchd-ionnsachaidh is daoine le ùidh anns a’ chànan is a cultar.

‘S e am air leth inntinneach a tha seo airson Gàidhlig is airson HISA!

Mar sin, anns am bliadhna tha ri thighinn, tha sinn airson cluaintinn bho oileanaich air feadh Oilthigh na Gaidhealtachd is nan Eilean, bho gach com-pàirteachais acadaimigeach, gus na beachdan is na dùilean agaimh a chluinntinn mu ciamar a riochdachas HISA sibh anns a’ chànan agaibh fhèin. Cumaibh sùil air an làrach-lìn seo, is air na meadhnan sòisealta aig HISA aig Facebook, Twitter, is Instagram gus faighinn a-mach ciamar as urrainn dhuibh pàirt a ghabhail is cumadh a thoirt air a’ phròiseact againn!

 


 

Welcome to the HISA Gaelic Representation Project website!

 

We are excited to undertake this project to enhance the voice of Gaelic-speaking and Gaelic-learning students across the Highlands and Islands.

Funded with Bòrd na Gàidhlig, the Gaelic Representation Project (PRG – Pròiseact Riochdachaidh Gàidhlig) will consult with students, staff and experts in language representation to produce recommendations for how HISA will effectively represent students with Gaelic.

Representing students across the Highlands and Islands, we believe it is important to represent the language of our region and play a significant role in its development.  This project will expand and enhance the opportunities for Gaelic-speaking students to use the language as part of everyday life at college, at home and in the community.

The PRG will enhance the way HISA represents the diversity of its members, by working to become an organisation that offers a strong voice and widened opportunities for Gaelic speakers, learners and those with an interest in the language and its culture.

This is an exciting time for Gaelic and for HISA!

So, in the coming year, we want to hear from as many Gaelic speaking students across University of the Highlands and Islands, at all its academic partners, to hear your views and expectations about how HISA can represent you in your language.  Keep an eye on this website, and on HISA social media at Facebook, Twitter and Instagram for how you can participate and shape our project!

Bottom Aligned List for Powered By

Highlands & Islands Students' Association (HISA),

Third Floor, 1-5 Church St, Inverness, IV1 1DY

 

                 

 

© HISA 2019 | icons by Icons8.com